مشاوره های مرکز

مشاورین

مشاوره روانشناسی کودک

دقیقی خداشهری- آمنه

مشاوره کودکان استثنایی

مصطفی انصاری

مشاوره روانشناسی کودک

آمنه دقیقی خداشهری

مشاور خانواده

نرگس جلالی

مشاوره کار درمانی

سارا خادمی