مرضیه حاتمی کیا

 

کارشناس

 

 

مشاوره و راهنمایی

کارشناس ارشد مشاوره شغلی

با سوابق کاری در :

مشاور خانواده

مشاور کودک و نوجوان

برنامه ریزی درسی

مشاوره شغلی

هوش و استعدادیابی کودک و نوجوان

انجام تست های هوش کودک ونوجوان

دارای سابقه اجرایی در مدارس وهسته مشاوره طبس  خراسان جنوبی