ملیحه تاشی

کارشناسی روانشناسی عمومی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

• عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
• عضو انجمن روانشناسی ایران

تخصص حرفه ای
___________
زوج درمانگر ، درمانگر اختلالات جنسی ، درمانگر اختلالات اضطرابی و خلقی

سوابق کاری
___________
مدرس دانشگاه علمی و کاربردی ، مشاور در دانشگاه سما دانشگاه آزاد اسلامی
درمانگر در مرکز مشاوره امید تهران (زوج درمانگر ، درمانگر اختلالات جنسی ، درمانگر اختلالات اضطرابی و خلقی)
درمانگر در مرکز مشاوره بشارت اصفهان
درمانگر در مرکز مشاوره روان پژوه مشهد
درمانگر در مرکز مشاوره ترنم گرگان
مدرس گروه درمانی اختلال panic attack در شهرهای تهران ، اصفهان ، قم ، گرگان ،مشهد