معصومه رئیسی

تشخیص و درمان مشکلات کودک ونوجوان

درمانگراکت و ذهن آگاهی کودک و نوجوان 

درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی و تقویت خود پنداره نوجوانان با رویکرد ذهن آگاهی و پذیرش  

فرزند پروری