مریم کاراندیش

مشاور خانواده، ازدواج
مشاوره کودک و نوجوان ، بازی درمانی، مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوان
مشاوره ھای نوجوانان و بازی درمانی

شخصیت، زناشویی، تربیت جنسی بزرگسال