فریده نصر اصفهانی

سوابق
مشاور مدارس
روانشناس درمانگاهها و بیمارستان ها
مشاور در دفتر مشاوره بهزیستی
عضو سازمان بهزیستی استان تهران
مربیگری مشاوره پیش از ازدواج و حل تعارضات زناشویی سازمان نظام روانشناسی
مهارت های زندگی کودک و نوجوان
همکاری در دفتر مشاوره بهزیستی امید
روانشناس درمانگاه شبانه روزی شمیران نو و بیمارستان الغدیر

دوره های آموزشی
مربیگری مهارت های ازدواج سازمان نظام روانشناسی
کارگاه تخصصی مهارت های دهگانه کودک و نوجوان
کودکان متاثر از طلاق شکست عاطفی چرخش دردناک در روابط دختران و پسران قبل از ازدواج
رواندرمانگری شناختی رفتاری دانشگاه تهران
پیش بینی کننده های جدایی زوجین اختلالات جنسی زوجین خیانت زناشویی
تئوری انتخاب