فریبا حاصلی

پروانه سازمان نظام پزشکی دارم.

سابقه کار: 2 سال طرح در اموزش و پرورش استثنایی به عنوان کاردرمانگر در مدارس کم توان ذهنی مهر طلبان و طلوع از سال 92 تا 94

کاردرمانگر ذهنی و جسمی و کاردرمان بخش اختلال یادگیری مرکز جامع توانبخشی نوید عصر از سال 92  تا 96

کاردرمانگر جسمی و ذهنی کلینیک رویش از سال 95 تا 96

کاردرمانگر جسمی و ذهنی در کلینیک توانبخشی باران از سال 94 تا کنون

مسئول فنی و مدیر کلینیک توانبخشی رسش از سال 96

متخصص کودکان اختلال یادگیری و مشکلات قلم گیری و مهارتهای نوشتاری و … با رویکرد درکی حرکتی، کودکان مبتلا به اوتیسم و بیش فعالی و تاخیر تکاملی و رشدی، فلج مغزی و مسایل تعادلی و حرکتی