سارا خادمی

کارشناس کاردرمانی

بهبود مهارتهای جسمی و ذهنی کودکان با نیازهای ویژه

اوتیسم، کودکان عقب مانده ذهنی، اختلالات یادگیری