دکتر طیبه اهرمی بوشهری

مشاور و روانشناس خانواده

حل مشکلات با رویکرد تحلیلی پویشی

خانواده درمانگر، گروه درمانگر، زوج درمانگر

حل مشکلات ناشی از آسیب دیدگان جنسی