احمد آیتی

کارشناس کاردرمانی

حل مشکلات ذهنی و جسمی

افراد عقب مانده ذهنی، اوتیسم، بیش فعال، فلج مغزی و ..

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مدرس قیمت در رزرواسیون کودشا
ویزیت در مطب جنت آباد جنوبی
45 دقیقه 60000 تومان 54000 تومان
ویزیت در منزل 45 دقیقه 150000 تومان  135000 تومان
مشاوره تلفنی
45 دقیقه 60000 تومان 54000 تومان