آرزو ضاربی


مشاوره فردی و خانواده

مشکلات عاطفی – روانی

اضطراب و افسردگی

مشاوره تحصیلی

زوج درمانی

شیوه مدت هر جلسه قیمت هر جلسه در مطب
قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره حضوری در مطب سمنان/شاهرود 45 دقیقه 40000 تومان 36000 تومان
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 20000 تومان  18000 تومان