مشاوره های مرکز

مشاورین

مشاوره روانشناسی کودک

دقیقی خداشهری- آمنه

مشاوره تحصیلی کودک

دکتر رضا گرجی

مشاوره روانشناسی کودک

محبوبه پاک نژاد

مشاور خانواده

سیما بصروی

مشاوره کودکان استثنایی

مصطفی انصاری

مشاوره کار درمانی

سارا خادمی