مشاوره های مرکز

مشاورین

مشاوره کودکان استثنایی

مصطفی انصاری

مشاوره روانشناسی کودک

آمنه دقیقی خداشهری

مشاوره تحصیلی کودک

دکتر رضا گرجی

مشاوره کار درمانی

سارا خادمی

مشاوره تحصیلی کودک

یاسر امیری