زینب بهمن

کارشناس زبان و ادبیات فارسی  از دانشگاه علامه طباطبایی

کارشناسی ارشد ایران شناسی گرایش عمومی از دانشگاه شهید بهشتی

متخصص و مربی فردوسی شناسی و شاهنامه خوانی و روایتگری شاهنامه

رزومه زینب بهمن