ملیحه تاشی

  کارشناسی روانشناسی عمومی
  کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

  • عضو سازمان نظام روانشناسی ایران
  • عضو انجمن روانشناسی ایران

  تخصص حرفه ای
  ___________
  زوج درمانگر ، درمانگر اختلالات جنسی ، درمانگر اختلالات اضطرابی و خلقی

  سوابق کاری
  ___________
  مدرس دانشگاه علمی و کاربردی ، مشاور در دانشگاه سما دانشگاه آزاد اسلامی
  درمانگر در مرکز مشاوره امید تهران (زوج درمانگر ، درمانگر اختلالات جنسی ، درمانگر اختلالات اضطرابی و خلقی)
  درمانگر در مرکز مشاوره بشارت اصفهان
  درمانگر در مرکز مشاوره روان پژوه مشهد
  درمانگر در مرکز مشاوره ترنم گرگان
  مدرس گروه درمانی اختلال panic attack در شهرهای تهران ، اصفهان ، قم ، گرگان ،مشهد