معصومه رئیسی

    شخیص و درمان مشکلات کودک ونوجوان

    درمانگراکت و ذهن آگاهی کودک و نوجوان 

    درمان اضطراب اجتماعی و کمرویی و تقویت خود پنداره نوجوانان با رویکرد ذهن آگاهی و پذیرش