مریم کاراندیش

    مشاور خانواده، ازدواج
    مشاوره کودک و نوجوان ، بازی درمانی، مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوان
    مشاوره ھای نوجوانان و بازی درمانی

    شخصیت، زناشویی، تربیت جنسی بزرگسال