دکتر ژینوس امرالهی فر

مشاوره فردی

مشاوره خانواده

اختلالات عاطفی- خلقی

اضطراب

افسردگی

پیش از ازدواج

رزومه کامل دکتر ژینوس امرالهی

 

شیوه

مدت هر جلسه قیمت هر جلسه مشاور قیمت در رزرواسیون کودشا
مشاوره تلفنی 30 دقیقه 40000 تومان 36000 تومان